Obec Lošonec

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2017 v obci Lošonec

Formát na vytlačenie (PDF)  

 odpad

                             
  vývoz triedeného zberu       Ak termín vývozu pripadne na sviatok, vyhradzujeme si právo na zmenu termínu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná !
                 
  vývoz komunálneho odpadu    
                   
                   
Do triedeného zberu patria:       Do triedeného zberu nepatria:
                                             
PAPIER - noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy,   - papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek
            knihy bez tvrdých dosiek      šanóny a zakladače s kovovými sponami
PLASTY - PETfľaše od nápojov, fólia, obaly od čist.prostriedkov,   - plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky,
            drogérie, igelitové tašky     jednorázový riad, polystyrén
KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov   - keramika, zrkadlá, sklo
TETRAPAKY - krabice od nápojov   - odevy a iný textil
                                             
                                             
- Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci
- PETfľaše prosíme zošľapovať
- osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady,
   ako je určené v tomto letáku, vrecia je potrebné vyložiť  v deň vývozu do 6:30
                                             
.A.S.A.Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/3240600         www.asa-group.com        email: asatrnava@asa.sk

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk