(Dokumenty sú vo formáte PDF)

VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lošonec

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

VZN č. 2/2020 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec

VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec

VZN č. 5/2016 o dani z nehnutelnosti a o podmienkach určovania a vyberania dene z nehnuteľnosti na územi obce Lošonec

VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lošonec (Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3)

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lošonec

VZN č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec

VZN č. 9/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č. 8/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lošonec

VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

VZN č. 6/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec

VZN č. 5/2015 o poplatkoch za služby poskytované obcou Lošonec

VZN č. 4/2015 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

VZN č. 3/2015 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (príloha č.1)

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci a ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok

VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lošonec

VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN č. 2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Lošonec výhlásená VZN č. 9/2009

VZN č. 9/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce (príloha č.1)

VZN č. 5/2009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Lošonec

Novelizácia VZN č. 9/2007 o slobodnom prístupe k informáciám na OÚ v Lošonci

VZN č. 9/2007 o slobodnom prístupe k informáciám na OÚ v Lošonci

VZN č. 5/2008 ktorým sa určujú pravidlá tvorby Všeobecne záväzných nariadení obce Lošonec

VZN č. 4/2008 o poskytnutí jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

VZN č. 2/2008 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lošonec

VZN č. 1/2008 Domový poriadok

VZN č. 5/2007 o dodržaní verejnej čistoty a verejného poriadku

VZN č. 2/2007 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch, ktorej zriaďovateľom je obec Horné Orešany

VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Lošonec

VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN č. 10/2004 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v Smoleniciach, ktorej zriaďovateľom je obec Smolenice

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk