Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - verejná vyhláška

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 04.102019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa, konanie č. LOS-172/2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
slivky a 2 ks ihličňan rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č.
2149/19, 2149/20  v k.ú Lošonec z  dôvodu  zlého zdravotného stavu
drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 
 
 
Oblasť príloh
 
 
 

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

Váž. občania,

Trnavský samosprávny kraj Vám oznamuje, že v termíne od 16.09.2019 do 30.09.2019 je možné zasielať požiadavky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme, viď. nižšie uvedené kontakty. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK  musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom, ten ich v prípade možnosti následne zapracuje do cestovných poriadkov, ktoré TTSK schváli a dopravca ich zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejní najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach. 

 

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky:

 

SAD Dunajská Streda, a.s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

email: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

 

ARRIVA TRNAVA, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND SKALICA, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/

e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk