Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE

 

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

23.10.2019

 

Martin Vičík, dátum narodenia 27.02.1958

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Lošonec.

V Lošonci dňa 23.10.2019

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na stiahnutie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - verejná vyhláška

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 04.102019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa, konanie č. LOS-172/2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
slivky a 2 ks ihličňan rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č.
2149/19, 2149/20  v k.ú Lošonec z  dôvodu  zlého zdravotného stavu
drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 
 
 
Oblasť príloh
 
 
 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk