Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 16.1.2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-181/2019 o vydanie súhlasu na výrub 35 ks
buka lesného, 50 ks duba zimného a 72 ks hrabu obyčajného rastúcich na
pozemku parc. č. 2291/3  a 2291/6 v k.ú Lošonec z  dôvodu rozširovania
dobývacieho priestoru.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v stredu dňa 20.11.2019 o 18,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Lošonci zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

Pozvánka na stiahnutie

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk