Obec Lošonec

Úradná tabuľa

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Vážení občania,

po úradných hodinách, môžete doručiť kandidátne listiny pre Voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

Iveta Sedgwick, Lošonec 264.

Kontakt: 0911 669 488.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ZRUŠENÉ !!!

OBEC LOŠONEC OZNAMUJE, ŽE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÉ SA MALO KONAŤ 27.08.2018, SA V TOMTO TERMÍNE NEUSKUTOČNÍ Z DÔVODU NEDOSTATKU PODKLADOV K ROKOVANIU.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci na 27.08.2018

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

zvoláva 

starosta obce Mgr. Juraj Rábara zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční

dňa 27.08.2018 (v pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Návrh programu:

  • Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru
  • Schvaľovanie úveru
  • Úprava rozpočtu
  • Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
  • Interpelácie poslancov
  • Rôzne
  • Diskusia obyvateľov obce
  • Záver

Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci starosta obce pozýva poslancov OcZ a obyvateľov obce.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk