Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania "Vinárstvo"

 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

 

 

Zámer navrhovanej činnosti: „VINÁRSTVO“ k.ú. Lošonec

 

Navrhovateľ: Vinohradníctvo a Vinárstvo Jurovčík, s.r.o.,
919 04 Lošonec 273

 

 

Zámer je k nahliadnutiu na Obecnom úrade alebo zverejnený na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/vinarstvo-k-u-losonec.

 

Obecný úrad Lošonec Vás informuje, že po dobu 21 dní od zverejnenia môžete podávať pripomienky k tomuto zámeru. Svoje písomné stanovisko zašlite Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava alebo na Obecný úrad v Lošonci do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

 

 

 

 

 

 

      28.10.2015
...............................                                                                  ...................................
    Vyvesené dňa                                                                                    Zvesené dňa
 podpis a pečiatka                                                                              podpis a pečiatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk