Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

Vážení občania,

 

Zverejňujeme Vám návrh VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.

Návrh VZN zverejnený dňa: 27.11.2015 na úradnej tabuli obce Lošonec a na webovej stránke obce.

 

Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu losonec@gmail.com alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

 

Účinný od: 01.01.2016

 

Pre zobranie Návrhu VZN č. 7/2015, prosím kliknite na tento link:

 

Návrh Všeobecné záväzné nariadenei č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

Oznámenie o výrube stromu

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.11.2015 začala na základe žiadosti Anny Gembéšovej, konanie č.LOS-117/2015 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek rastúci na pozemku parc. č.1170/1,2 v k.ú Lošonec vo vlastníctve žiadateľa  z  dôvodu ohrozenia priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk