Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-99/2020 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
duglasky  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1178/6 a 1178/4 v k.ú Lošonec
z  dôvodu ohrozovania priľahlého rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do
elektronickej schránky Obce Lošonec.

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec. Oznámenie o strategickom dokumente je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Lošonci, Lošonec 62, 919 04 Lošonec v termíne od 03.08.2020 do 18.08.2020 počas úradných hodín.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle §6 ods. 6 zákona predkladať na adresu :

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Lošonec a webovej stránke obce www.losonec.sk dňa 03.08.2020.

Dátum zvesenia:

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk