Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OcZ 4.02.2016 o 18.00

 Starosta obce Lošonec

Mgr. Juraj Rábara

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci,

ktoré sa uskutoční dňa 4.02.2016 (vo štvrtok) o 18.00 h

v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie programu.
  2. Detské ihrisko Lošonec.
  3. Odmena pre členov komisií.
  4. Úprava rozpočtu.
  5. Komasácia pôdy.
  6. Rôzne.
  7. Diskusia obyvateľov obce.
  8. Interpelácie poslancov.
  9. Záver.

 

 

Na zasadnutie OcZ pozývam poslancov a obyvateľov obce.

                                                                                                 Mgr. Juraj Rábara

                                                                                                     starosta obce

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk