Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 1.8.2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-144/2019 o vydanie súhlasu na výrub 10 ks
topoľov rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 521/1  v k.ú
Lošonec z  dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

VZN č. 1/2019

Obec Lošonec v zmysle § 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje schválené VZN č. 1/2019 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

VZN_1_2019_otvoriť

MUDr. Kaderová oznam

Ambulancia MUDr. Kaderovej v Smoleniciach Vám oznamuje, že od 12.08.2019 do 16.08.2019 bude mať dovolenku.

Zastupovať bude ambulancia v Suchej n/Parnou.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk