Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.6.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín -2 ks pagaštan konský rastúcich na pozemku parc. č.256/1 k. ú Lošonec vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozenia cestnej premávky.

Otvorit_Oznamenie_o zacati_konania_na_vyrub_drevin

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk