Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

„Zmeny a doplnky 03/2017 Územného plánu obce Lošonec“

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom predložil dňa 27.09.2017 Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 03/2017 Územného plánu obce Lošonec“

Obec Lošonec v zmysle § 6 odst. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. informuje verejnosť, že Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 03/2017 Územného plánu obce Lošonec“ obstarávateľa Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62, je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-03-2017-uzemneho-planu-obce-losonec

a na webovom sídle Obce Lošonec na adrese:

http://losonec.sk/index.php/sprava-obce/uzemny-plan

Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 11.10.2017 do 26.10.2017 na Obecnom úrade Lošonec v čase úradných hodín.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Lošonec Mgr. Juraj Rábara v zmysle § 12 ods. 7 poslednej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční 11.10.2017 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
  2. Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na projekt „Obnova KD Lošonec“.
  3. Rôzne.
  4. Interpelácie poslancov.
  5. Diskusia
  6. Záver

 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk