Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa., konanie č. LOS-112/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha na pozemku parc. č.155/1 v k.ú Lošonec vo vlastníctve Obce Lošonec  z dôvodu poškodzovania rodinného domu navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

„Zmeny a doplnky 03/2017 Územného plánu obce Lošonec“

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom predložil dňa 27.09.2017 Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 03/2017 Územného plánu obce Lošonec“

Obec Lošonec v zmysle § 6 odst. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. informuje verejnosť, že Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 03/2017 Územného plánu obce Lošonec“ obstarávateľa Obec Lošonec, 919 04 Lošonec 62, je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-03-2017-uzemneho-planu-obce-losonec

a na webovom sídle Obce Lošonec na adrese:

http://losonec.sk/index.php/sprava-obce/uzemny-plan

Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 11.10.2017 do 26.10.2017 na Obecnom úrade Lošonec v čase úradných hodín.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk