Úradná tabuľa

Zápis detí do MŠ

Oznámenie o termíne a mieste podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 - ZÁPIS

 

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom, v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., oznamuje, že:

Zápis nových detí do materskej školy v Lošonci na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v pracovných dňoch od 14.05.2018 do 25.05.2018. Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch v čase od 15,00 do 16,00 hod. v triede materskej školy. Vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť treba odovzdať v uvedenom termíne riaditeľke MŠ.

Prijímame deti od 3 (tzn. dieťa, ktoré v priebehu školského roka 2018/2019 dovŕši vek 3 roky) do 6 rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ak bude kapacita materskej školy menšia ako záujem rodičov detí o ich umiestnenie, budú brané do úvahy aj nasledovné kritéria: -trvalé bydlisko v Lošonci, -súrodenec, ktorý už materskú školu navštevuje, -obaja rodičia sú zamestnaní.

Otvoriť oznámenie o zápise

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 14.3.2018 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-19/2018 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks
smreka obyčajného rastúceho na pozemku parc. č. 109 v k.ú Lošonec vo
vlastníctve navrhovateľa z  dôvodu poškodzovania ohrozovania
nehnuteľnosti koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk