Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec. Oznámenie o strategickom dokumente je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Lošonci, Lošonec 62, 919 04 Lošonec v termíne od 03.08.2020 do 18.08.2020 počas úradných hodín.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle §6 ods. 6 zákona predkladať na adresu :

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Lošonec a webovej stránke obce www.losonec.sk dňa 03.08.2020.

Dátum zvesenia:

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk