Návrh VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

Vážení občania,

 

Zverejňujeme Vám návrh VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec.

Návrh VZN zverejnený dňa: 27.11.2015 na úradnej tabuli obce Lošonec a na webovej stránke obce.

 

Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu losonec@gmail.com alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

 

Účinný od: 01.01.2016

 

Pre zobranie Návrhu VZN č. 7/2015, prosím kliknite na tento link:

 

Návrh Všeobecné záväzné nariadenei č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lošonec

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk