Schválené VZN č.4/2015 o poplatkoch v MŠ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Lošonci a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni(PDF)

Návrh VZN vyvesený dňa: 20.10.2015
zvesený dňa: 6.11.2015
VZN schválené dňa: 20.11.2015
Uznesenie č.: 86/2015

Schválené VZN vyvesené dňa: 24.11.2015
Účinnosť: 01. januára 2016

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk