Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o dani z nehnuteľnosti a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lošonec

 

Vyvesený od: 20.11.2015

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu losonec@gmail.com alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk