Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-150/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks
ihličňan rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 2149/62  v k.ú Lošonec
z  dôvodu  stavby rodinného domu v mieste rastu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Zverejnené dňa 17.09.2019

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk