Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Lošonec Mgr. Juraj Rábara v zmysle § 12 ods. 7 poslednej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční 11.10.2017 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
  2. Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na projekt „Obnova KD Lošonec“.
  3. Rôzne.
  4. Interpelácie poslancov.
  5. Diskusia
  6. Záver

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk