Kontajnery na drobný stavebný odpad

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad:

- pri cintoríne

- pri č.d. 96 na hornom konci.

 

Za drobný stavebný odpad sa považuje: 

odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickými osobami alebo pre fyzické osoby. Ide najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov ako sú umývadlá a toalety, zvyšky kameniva, stavebné materiály obsahujúce škváru a porobetón.

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať:

objemný odpad, komunálny odpad z domácností, biologický odpad, nebezpečný odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod...

 

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali komunálny odpad a odpady, na ktoré má obec zabezpečený triedený zber.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk