Pozvánka na zasadnutie OZ 16.09.2015

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2015 (v stredu) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

 

Návrh programu:

1.Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie programu.
2.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.
3.Zloženie sľubu poslanca – náhradníka.
4.Program rozvoja vidieka.

  • 5.a) Zmeny a doplnky 02/2014 Územného plánu obce Lošonec.
  •    b) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 02/2014 ÚP obce Lošonec.
  •    c) VZN č. 3/2015 , ktorým sa vyhlási záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu Lošonec.

6.Rôzne.
7.Diskusia.
8.Interpelácie poslancov.
9.Záver.

 

Na zasadnutie OcZ pozývam poslancov a obyvateľov obce.

 

Mgr. Juraj Rábara v.r.
starosta obce

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk