Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 26.8.2015

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lošonci, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2015 (v stredu) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lošonci.

Návrh programu:

1) Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, schválenie programu.
2) Kontrola uznesení.
3) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“.
4) Správa nezávislého auditora za rok 2014.
5) Rôzne.
6) Diskusia obyvateľov obce.
7) Interpelácie poslancov.
8) Záver.

 

Na zasadnutie OcZ pozývam poslancov a obyvateľov obce.

 

Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk