Oznamy

Oznam obecného úradu

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v pondelok 16. novembra 2020 bude Obecný úrad v Lošonci zatvorený. 

Ďakujeme za porozumenie.

Gynekologická ambulancia Smolenice neordinuje od 2. do 9. novembra 2020

Gynekologická ambulancia v Smoleniciach - MUDr. Erik Jankovský oznamuje, že od 2. novembra do 9. novembra 2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Novák na Poliklinike Družba v Trnave. 

Od 10.11.2020 je potrebné sa na vyšetrenie objednať telefonicky.

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 v Lošonci

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 v Lošonci

 

Dátum testovania 

  31.10.2020 01.11.2020
Počet testovaných   456 71
Počet pozitívnych   3 0
Počet testovaných spolu   527
Počet pozitívnych spolu    3
Percento pozitívnych prípadov   0,57%

Harmonogram testovania Covid-19 v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020

Harmonogram testovania

v obci Lošonec podľa abecedy

/priezviská začínajúce na písmeno/

 

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 31.10.2020 a v nedeľu dňa 01.11.2020 sa uskutoční v Kultúrnom dome v Lošonci celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19. Testovanie začne o 7,00 hod. a ukončí sa o 22,00 hod. Testovanie je určené pre osoby od 10 rokov do 65 rokov. Na posledné testovanie treba prísť najneskôr o 21,30 hod., keďže o 22,00 hod. musí byť testovanie ukončené. Na testovanie si nezabudnite priniesť občiansky preukaz a deti od 10 rokov do 14 rokov kartičku poistenca, telefónne číslo na mobil alebo pevnú linku (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom).           

 

V záujme efektívnejšieho priebehu testovania, Vám odporúčame dodržať nasledovný harmonogram podľa prvého písmena vo Vašom priezvisku.

 

V dňoch 31.10. a 01.11. /sobota, nedeľa/ písmená v časoch:

 

A, B, C, Č

 

07,00 hod. do 09,00 hod.

 

D, E, F, G, H         

 

09,00 hod. do 11,00 hod. 

 

CH, I, J, K            

 

11,00 hod. do 12,00 hod.

 

PRESTÁVKA   

 

12,00 hod. do 13,00 hod. 

 

L, M, N, O     

 

13,00 hod. do 15,00 hod.

 

P, R, S

 

15,00 hod. do 18,00 hod.

 

PRESTÁVKA

 

18,00 hod. do 18,30 hod.

 

Š, T, Ú       

 

18,30 hod. do 20,00 hod.

 

V, W, Z, Ž   

 

20,00 hod. do 22,00 hod. 

 

UPOZORNENIE: na posledné testovanie treba prísť najneskôr o 21,30 hod., keďže o 22,00 hod. musí byť testovanie ukončené.  

Na testovanie si nezabudnite priniesť:

deti od 15 rokov a dospelí občiansky preukaz a deti od 10 rokov do 14 rokov kartičku poistenca. Treba si priniesť aj telefónne číslo na mobil alebo pevnú linku (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom).     

    

V prípade, že Vám daný termín testovania nevyhovuje, môžete prísť aj v inom termíne.

 

Prosíme Vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť, keďže v obci bude iba 1 odberné miesto. Sme si vedomí, že pri veľkom záujme o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví. Bude vhodné sa dobre a teplo obliecť (zodpovedajúco počasiu). Prosíme o prejavy slušnosti v podobe uprednostnenia miesta v rade pre starých ľudí, tehotné ženy a zdravotne znevýhodnených. Rešpektujte priamo na mieste prosím usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, odberový tím). Dodržiavajte odstupy, používajte rúško a dezinfekciu rúk.

Budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby plošné testovanie v našej obci prebehlo v súlade s maximálnou ochranou vášho aj nášho zdravia. ĎAKUJEME.

Slovenská pošta - oznam o doručovaní zásielok

DODAJ ZÁSIELOK – ÚPRAVA RÁMCA ZABEZPEČOVANIA SLUŽIEB

 

V súlade s vydaným Príkazom Ministra dopravy a výstavby SR sa v rámci vyhláseného núdzového stavu upravuje rozsah organizácie poštových služieb s účinnosťou od 27.10.2020 v nasledujúcom rozsahu:

 

Dodaj zásielok:

 • Doručovanie obyčajných listových zásielok sa zabezpečuje v nezmenenom režime, tzn. v súlade s platnými postupmi definovanými v TP I-1,
 • Doručovanie doporučených zásielok bez služby Dobierka, Doručenka, Do vlastných rúk je realizované bezkontaktne, t. j. vhadzovaním  zásielok do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia adresátom/oprávneným prijímateľom v dodacom doklade.

Poštový doručovateľ pri doručovaní postupuje nasledovne:

 • došlé doporučené zásielky (bez služieb) zaeviduje prostredníctvom IS APONET do Dodávacej knihy doručovateľa štandardným spôsobom,
 • doručenie zabezpečí vhodením zásielky do domovej listovej schránky,
 • po vhodení zásielky do schránky vyznačí v tlačovej zostave Dodávacia kniha doručovateľa pri zásielke v stĺpci pre podpis adresáta poznámku „LS“,
 • po vykonaní doručovacej pochôdzky doručené zásielky vyúčtuje štandardným spôsobom, priradením kódu vyúčtovania – doručená (za deň doručenia sa považuje deň vloženia takejto zásielky do domovej listovej schránky).

V prípade, ak nie je možné zásielku pre jej rozmery vložiť do domovej listovej schránky, doručovateľ vykoná pokus o doručenie. V prípade neúspešného pokusu o doručenie zanechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte, s výnimkou adresátov, ktorí majú zriadenú službu eOZ ktorým sa odošle sms/email notifikáciou po vyúčtovaní zásielky v IS APONET.

 • Doručovanie poštových poukazov na adresu a poštových poukazov na výplatu bez peňazí je realizované bezkontaktne, t. j. vhadzovaním poštových poukazov do domových listových schránok.
 • Doručovanie zapísaných zásielok, ktoré nie je možné doručiť do domovej listovej schránky, t. j.
 • úradných zásielok,
 • poistených listov,
 • doporučených listov so službami „Do vlastných rúk“, „Doručenka / eDoručenka“, „Dobierka“,
 • zásielok zaťažených inými viaznucimi poplatkami,
 • poštových poukazov na adresu a poštových poukazov na výplatu doručovaných s peniazmi,

je realizované na verejnom priestranstve (pred bytovým domom/rodinným domom/sídlom organizácie), privolaním adresáta cez domový/bytový zvonček (tam kde to bude možné). V prípade, ak imobilný občan požiada o doručenie zásielky k odovzdaciemu miestu/bytu, doručovateľ túto požiadavku akceptuje s podmienkou dodržania bezpečnostných opatrení.

V prípade, že poštový doručovateľ má pre daného adresáta okrem týchto zásielok súčasne aj doporučené zásielky bez služieb, je potrebné vykonať pokus o doručenie aj pre tieto zásielky.

Tam, kde nie je možné uplatňovať odovzdávanie zásielok na verejnom priestranstve s privolaním adresáta, resp. oprávneného prijímateľa cez zvonček pri vchode, je potrebné vykonať pokus o doručenie uvedených zapísaných zásielok priamo na odovzdávacom mieste, ktorým je napr. podateľňa, recepcia, kancelária, ambulancia.

Pri doručovaní zásielok musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia, tzn. adresát/oprávnený prijímateľ musí byt' vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) a vlastným perom. V prípade, ak adresát/oprávnený prijímateľ nie je vybavený ochranným rúškom alebo inými ochrannými prostriedkami (šatka, šál), poštový doručovateľ nie je povinný zásielku doručiť. Adresátovi zanechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte.

 • Dodaj zásielok do P.O.BOXu

Dodávanie doporučených zásielok bez služby Dobierka, Doručenka, Do vlastných rúk môže byť realizované bezkontaktne aj pri zásielkach adresovaných do P.O.BOXu, ale s rozdielom, že adresát/oprávnený prijímateľ musí podpísať prevzatie zásielok v dodacom doklade (ÚDL) zanechanom spolu so zásielkami v P.O.BOXe.

V prípade, ak pošta zváži realizovateľnosť uvedeného (napr. v ÚDL sú evidované len doporučené listy bez služieb, počet zásielok je taký, že ich je reálne vložiť do P.O.BOXu, adresát si chodí preberať zásielky denne....), postupuje pri dodávaní týchto zásielok nasledovne:

 • zásielky zaeviduje prostredníctvom IS APONET do tlačovej zostavy Úhrnný dodací lístok (ÚDL) štandardným spôsobom,
 • ak sú v jednom ÚDL zaevidované len R bez služieb, sú zásielky spolu s dodacím dokladom ÚDL vložené do P.O.BOXu. Adresát musí byť poštou informovaný ako má postupovať pri preberaní zásielok, tzn. že má potvrdiť prevzatie v ÚDL a potvrdený dodací doklad ponechať v P.O.BOXe,
 • prevzaté zásielky na základe potvrdeného prevzatia v ÚDL vyúčtovať v IS APONET s kódom vyúčtovania – doručená, pričom vyúčtovanie je potrebné zrealizovať v deň prevzatia zásielok.

V prípade, že sú pre daného adresáta (do P.O.BOXu) dodané aj ostatné zapísané zásielky (t. j. UZ, PL, R so službami „Do vlastných rúk“, „Doručenka/eDoručenka“, „Dobierka“), alebo kapacita priečinku nie je dostatočná, dodávanie zásielok je realizované v štandardne platnom režime, tzn. vydaním pri priehradke pošty.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk