Dom smútku – Lošonec, obnova

Názov projektu: Dom smútku – Lošonec, obnova

Cieľ projektu: Cieľom projektu „Dom smútku – Lošonec, obnova“ je zlepšiť a skvalitniť základnú infraštruktúru vo vidieckej obci Lošonec

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4  - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Prijímateľ: Obec Lošonec

Celková výška oprávnených výdavkov: 90 345,79 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 90 345,79 EUR  (EPFRV 67 759,34 EUR/ŠR 22 586,45 EUR)

 

 Plagát Dom smútku Lošonec8358 1

Dom smútku – Lošonec, obnova(PDF)

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk